Hotline : 082-499-5375
ID Line: pbv01

 
   
   
BAIMER CG
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
CG-01 ไฟหมุน CG หลอดไฮโดรเจน ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 1 ขนาด 4'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V
CG-02 ไฟหมุน CG หลอดไฮโดรเจน ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 2 ขนาด 5'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V
CG-03 ไฟหมุน CG หลอดไฮโดรเจน ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 3 ขนาด 6'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V
CG-04 ไฟหมุน CG หลอดไฮโดรเจน ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 4 ขนาด 7'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V

 

BAIMER CG-LED
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
CG-LED-01 ไฟหมุน CG หลอด LED ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 1 ขนาด 4'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V
CG-LED-02 ไฟหมุน CG หลอด LED ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 2 ขนาด 5'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V
CG-LED-03 ไฟหมุน CG หลอด LED ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 3 ขนาด 6'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V
CG-LED-04 ไฟหมุน CG หลอด LED ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 4 ขนาด 7'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V

 

BAIMER CG-ELE-LED
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
CG-ELE-LED-01

ไฟหมุน ELE หลอด LED ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 1 ขนาด 4'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V ไม่ใช้มอเตอร์ สามารถปรับสเตปได้ 4 สเตป

CG-ELE-LED-02 ไฟหมุน ELE หลอด LED ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 2 ขนาด 5'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V ไม่ใช้มอเตอร์ สามารถปรับสเตปได้ 4 สเตป
CG-ELE-LED-03 ไฟหมุน ELE หลอด LED ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 3 ขนาด 6'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V ไม่ใช้มอเตอร์ สามารถปรับสเตปได้ 4 สเตป
CG-ELE-LED-04 ไฟหมุน ELE หลอด LED ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 4 ขนาด 7'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V ไม่ใช้มอเตอร์ สามารถปรับสเตปได้ 4 สเตป

 

KEC
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
KEC-01 ไฟหมุน CG หลอดไฮโดรเจน ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 1 ขนาด 4'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V
KEC-03 ไฟหมุน CG หลอดไฮโดรเจน ยี่ห้อ BAIMER เบอร์ 2 ขนาด 5'' มี 4สี แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน มี 3 ไฟ 12V, 24V, 220V

การทำงานของไฟ 4 สเตป (CG-ELE-LED)